^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5
กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Young...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ชิงเงินรางวัล 10,000...
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559
จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ที่นี่..ลำพูน” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 29...
ประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการมีน้ำใจ การแบ่งปันความรักในสังคมไทย...
ประกวดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 29
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทาน...
ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer"
Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท คุณสมบัติ...
ประกวดประพันธ์เพลงลูกทุ่ง โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ หัวข้อ "ยุติธรรมชุมชน"
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประพันธ์เพลงลูกทุ่ง โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ในหัวข้อ "...
แข่งขันวาดรูป และถ่ายรูป "S Pen Competition" ครั้งที่ 2
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเขาร่วมการแข่งขันวาดรูป และถ่ายรูป "S Pen Competition" ครั้งที่ 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เงื่อนไขและกติกา...
ประกวดในโครงการ Asian Try Zero-G 2016
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น : Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)...
ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)
โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)...
ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”
บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ...
ประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 และประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.