^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่าเพื่อการสูบน้ำ

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 15:30

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า”

21th Jewelry Season Design Contest

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

วิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศา

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดตุ๊กตาสยองขวัญ และประกวดแฟนซีผีสุดหลอน “HAUNTED DOLLS CONTEST”

HAUNTED DOLLS CONTEST

ริบลีส์ บีลีฟ อิท ออร์นอท ขอดเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตุ๊กตาสยองขวัญ และสมัครเข้าร่วมการประกวดแฟนซีผีสุดหลอน ในเทศกาลฮาโลวีน “HAUNTED DOLLS CONTEST” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด “หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557"

ประกวด “หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557"

สวนสนุกโยโย่ แลนด์ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “หนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557" ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท 

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด Clip โครงการนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้ชื่อรางวัล STI Thailand Award 2015

ประกวดคลิป โครงการนวัตกรรมแห่งชาติ

โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน และ สำนังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษ

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014

Thailand ICT Youth Challenge 2014

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MICT และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน และครู ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT" ชิงทุนก

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 16:00

ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก"

PMAC 2015 World Art Contest

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสองมิติ และ ภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก" ชิงทุนการศึกษา แ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest)

Youth's Electronics Circuit Contest

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.